Eskubideak

DEKRETUA, 2014koa, Euskadiko osasun-sisteman pertsonen Eskubideei eta Betebeharrei buruzko Adierazpena onartzen duena

Laguntza-harremanen esparruan, gaixoak edo Euskadiko osasun-sistemako erabiltzaileak eskubide hauek ditu:

 • Begirunez eta zuzentasunez artatua izateko eskubidea, segurtasun- eta konfiantza-giro batean, artatzen duten profesionalekin.
 • Gaixoak edo erabiltzaileak bere osasunari buruz eskura dagoen informazioa jasotzeko eskubidea, osasunean edozein jarduketa dela eta, ulertzeko moduan eta unean uneko egoerari eta gaixoaren gaitasunari egokituta, eta hala badagokio, informazio ez jasotzeko eskubidea errespetatzea, ez duela jaso nahi adierazten badu.
 • Esku-hartze terapeutiko oro gaixoak edo erabiltzaileak askatasunez eta borondatez baimena emanda egitea, egiazko informazioa, ulergarria eta egokia jaso ondoren esku-hartze horren xedeari, izaerari, ondorioei, arriskuei eta dauden tratamendu alternatiboei buruz, eta eskura dauden aukera klinikoen artean askatasunez erabakitzeko eskubidea, baita ezer ez egitekoa ere.
  Zehazki, erditu baino lehen, emakume haurdunek eskubidea dute ikuspuntu klinikotik beharrezkoak ez diren eta beren osasunari edo jaioko den haurrarenari kalte egin gabe saihets daitezkeen ebakuntzei buruzko informazioa jasotzeko eskubidea dute, bai eta haien inguruko erabakia askatasunez hartzekoa ere.
 • Tratamenduari uko egiteko eskubidea, horrek osasunari kalte egiten badio ere edo hiltzea eragin badezake ere, legeak zehaztutako kasuetan izan ezik.
 • Osasun-arretak berekin dakartzan arriskuak hautemateko eta prebenitzeko mekanismo egokien bidez segurtasun klinikoa izateko eskubidea.
  Erditzeekin lotuta, segurtasun-mekanismoek jaioberrien identifikazioa bermatu beharko dute.
  Era berean, jaioberriek Euskal Autonomia Erkidegoan ezarritako prebentzio-programa unibertsaletan parte hartzeko eskubidea izango dute (metabolopatiak-orpoaren proba, gorreriaren detekzio goiztiarra eta abar).
 • Gizonen eta emakumeen egoera, baldintza eta premia desberdinak aintzat hartzeko eskubidea, 4/2005 Legean, otsailaren 18koan, emakumeen eta gizonen berdintasunerakoan, aurreikusitakoari jarraiki.
 • Ospitaleratuak direnean haurren baldintzak aintzat hartzeko eskubidea, emandako informazioari, baimenari eta gurasoen eta senideen laguntzeari dagokionez.
 • Ikerketa biomedikoan eta irakaskuntza-praktiketan askatasunez eta borondatez parte hartzeko eskubidea, haien izaerari, helburuei, inplikazioei eta praktikei buruzko informazio egokia jaso ondoren.
 • Osasunaren zainketei eta tratamenduari buruzko nahiak aurretiazko borondateen dokumentu batean aurretik adierazteko eskubidea, pertsonalki adierazi ezin dituen baldintzetan bete daitezen.
 • Dagozkion osasun-prestazioak eskuratzeko eta lortzeko eskubidea, legez ezarritako baldintzetan, osasun-egoera babesteko, kontserbatzeko edo onera egiteko.
 • Eragiten dioten laguntza-prozesuetan sortzen den informazio historia klinikoan erregistratua izateko eskubidea, konfidentzialtasuna, egiazkotasuna, zintzotasuna eta datu pertsonalen trazabilitatea bermatzeko.
 • Laguntza-harremanean intimitatea eta pribatutasuna errespetatzeko eskubidea, espazio eta baliabide egokiak ziurtatuz, eta profesionalek gai horren inguruan jokatzeko modu egokiena jakiteko eta errespetatzeko eskubidea.
 • Kexak, erreklamazioak eta iradokizunak aurkezteko dauden bideei buruzko informazioa jasotzeko eskubidea, bai eta osasun-arreta eman dieten langileei eskerrak emateko moduei buruzko informazioa jasotzekoa ere.
 • Osasun-egiturekiko harremanetan Euskal Autonomia Erkidegoko hizkuntza ofizialetako edozein erabiltzeko eskubidea bermatzekoa, 6/2003 Legean, abenduaren 22koan, kontsumitzaileen eta erabiltzaileen Estatutuarenean, aurreikusitako baldintzetan.

Los comentarios están cerrados.